Zákaznická podpora: +420 725 433 335, info@slevisko.cz

Ochrana osobních údajů a podmínky užívání portálu Slevisko.cz

1. Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a Spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) rovněž pro potřeby plnění smlouvy, Spotřebitelské smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy Portálu.

2. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Poskytovatele, jehož Slevu Spotřebitel poptal objednávkou Slevového kuponu.

3. Přístup a používání veřejně přístupných částí portálu Slevisko.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svého přístupového jména a hesla na účet na portálu slevisko.cz v tajnosti (pokud má účet zřízen).

4. Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k portálu slevisko.cz. Portál nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb portálu slevisko.cz. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k portálu slevisko.cz omezen nebo přerušen.

5. Portál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu portálu Slevisko.cz. Obsah portálu Slevisko.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Portálu.

6. Portál má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah portálu Slevisko.cz, včetně diskusních fór a chatovacích místností, k zajištění chodu portálu. Portál neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na portálu Slevisko.cz. Portál si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

7. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na portálu Slevisko.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na portálu Slevisko.cz Spotřebitel poskytuje Portálu právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

8. Spotřebitel bere na vědomí, že mu provozovatel může zasílat informační e-maily. Provozovatel bude zasílat informace spojené s účtem spotřebitele, o nákupech a novinkách internetových stránek. Odhlásit zasílání novinek si může každý spotřebitel ve svém účtu na Slevisko.cz

9. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Portálem a Spotřebitelem se řídí právními předpisy České republiky.

10.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Portál a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

10.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.1.2014

Pro správné fungování používají tyto stránky cookies. Setrváním na stránce s tímto souhlasíte.